:::วิสัยทัศน์ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ >>> มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน ส่งเสริมความปลอดภัย ใส่ใจบริการ:::
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ทำเนียบขนส่งอุตรดิตถ์
ประวัติสำนักงาน
โครงสร้างบุคลากร
วิสัยทัศน์
เส้นทางเดินรถ
สขข.น้ำปาด
สขข.ตรอน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ขั้นตอนติดต่อราชการ
สถิติการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดสมุดผุ้ประจำรถ

ใบกำกับการขนส่ง

 
   
นางวินัส พยัคฆินทร์
ขนส่งจังหวัดอุตรดิต
 
 


uttaradit_dlt@hotmail.com

ลิงก์สำนักงานขนส่งจังหวัด / เขตพื้นที่
 

>>>ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานทหาร
และตำรวจเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนกำหนดแผนในการ
ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบและจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดอย่างเข้มงวด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติให้ขยายระยะเวลาเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 40 คน ที่ยังไม่มาดำเนินการจดทะเบียน
ให้ถูกต้อง ให้มาดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558  หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์จะดำเนินการตัดรายชื่อและสิทธิ์ของท่านออกจากการประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน
เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ในระหว่างวันที่  17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 17 กันยายน 255
>>> ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง โรงเรียนสอนขับรถเอกชนตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก (25/05/2558)
>>>ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างประเทศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย -กัมพูชา (20/01/2558)
>>>ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย -ลาว-เวียดนาม (20/01/2558)
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2558 (9 ธันวาคม 2557)
ดีเดย์ 11 พฤษภาคมนี้ ผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท กรมการขนส่งทางบก
เร่งรณรงค์ส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารคาดเข็ดขัดนิรภัยทุกคน
เพื่อมีส่วนร่วมและส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง (8 พฤษภาคม 2557)
ดีเดย์ 1 มิถุนายนนี้ กรมการขนส่งทางบกเริ่มใช้หลักสูตรการอบรมและทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถฉบับเข้มข้น
โดยเพิ่มเนื้อหาการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการขับรถที่ปลอดภัย เพิ่มเกณฑ์ผ่านการทดสอบ
รวมทั้งเพิ่มช่องทางให้สถาบันการศึกษาภาครัฐทั่วประเทศเป็นผู้ทำการอบรมฯ (8 พฤษภาคม 2557)
>>ประชาสัมพันธ์ การเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกผู้ที่สนใจจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถเอกชน
หรือผู้สนใจ เรียนขับรถ อย่างมืออาชีพกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง สมารถตรวจสอบดูรายชื่อหรือ
ศึกษารายละเอียดการจัดตั้งและการดำเนินกิจการโรงเรียนสอนขับรถเอกชนได้ทางเว็บไชต์ โรงเรียนสอนขับรถและใบอนุญาต
ผู้ฝึกสอนขับรถ http://apps.dlt.go.th/school_driving หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 055 816796 ต่อ 16 ในเวลาราชการ
>>ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัย ที่เกิดจากการ
ใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2557-2 พฤษภาคม 2557
>>แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กจ ในวันที่ 25-26 มกราคม 2557 ณ โรงแรมฟรายเดย์
1.ด้านหน้า
2.ด้านใน
 
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
-รุ่นที่ 1  ณ  โรงเรียนวัดคุ้งยาง ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 18 กรกฎาคม  2558
-รุ่นที่ 2 ณ  โรงเรียนสวนหลวงสาธิต  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 19 กรกฎาคม  2558
-รุ่นที่ 3 ณ  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 25 กรกฎาคม  2558
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอน้ำปาด
-รุ่นที่ 1 ณ  โรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2558
-รุ่นที่ 2 ณ  โรงเรียนชุมชนม่วง อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2558
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน
-รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านร้องลึก  อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 18 กรกฎาคม  2558
-รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านท่าสัก อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 25 กรกฎาคม  2558

โครงการชุมชนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลผาจุก ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
(โครงการชุมชนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในชุมชน )

โครงการสายตรวจประชาชน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์
(โครงการสายตรวจประชาชนอาสา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถที่กระทำความผิดสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ และสร้างจิตสำนึก
ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)


โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557
ณ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่  13  กันยายน  2557
(ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินการในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ  โดยพาไปศึกษาดูงานของผู้ประกอบการ
รถโดยสารประจำทาง เพื่อยกระดับการให้บริการของรถโดยสารภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพ
และความรู้ ความสามารถ รวมทั้งแนวคิดด้านการบริการของผู้ประกอบการขนส่งให้มีมาตรฐานบริกาที่ดีเกิดความพึงพอใจ
แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการ)

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2557
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
(จัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับเด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบ เพื่อก้าวไปสู่การใช้ยานพาหนะประเภทอื่นๆในอนาคตต่อไป เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนมีจิตสำนึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความปลอดภัย และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนได้รับทราบสภาพปัญหา ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขและร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ ซึ่งจะเป็นการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนได้)

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสีหราช อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์
(จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก และพนักงานขับรถบรรทุก ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อพัฒนาสมรรถนะและพฤติกรรมของพนักงานขับรถบรรทุกให้เกิดสวัสดิภาพในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจน
เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อผลกระทบที่ตามมา  หากเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการมีจิตสำนึก
และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
(จัดอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าวินจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 12 วิน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  และมีความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ  การมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับสมาชิก
ในวินจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองได้)

โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๕๗
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
-รุ่นที่ 1  ณ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ต.หัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 21  มิถุนายน   2557
-รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2557
-รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ วันที่   28   มิถุนายน   2557
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอน้ำปาด
-รุ่นที่ 1 ณ  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ วันที่   28   มิถุนายน   2557
-รุ่นที่ 2 ณ  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วันที่   29   มิถุนายน   2557
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน
-รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านแสนขัน อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2557
-รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต(วิทยาคาร) โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2557

ภาพกิจกรรม การปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  (ศูนย์ย่อย) นายสุมิตร  จงอัจฉริยกุล  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจความพร้อมของตัวรถแพนักงานขับรถโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2557 (18 เมษายน 2557)

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย
งานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี   พ.ศ.  2557   สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
(มกรคม 2557)

ภาพกิจกรรม การปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  (ศูนย์ย่อย) นายสุมิตร  จงอัจฉริยกุล  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจความพร้อมของตัวรถแพนักงานขับรถโดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2557

ภาพกิจกรรมรณรงค์ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถก่อนเทศกลาปีใหม่ พ.ศ. 2557
 
 
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24-12-2558)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (06.14.13.02) ปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11-12-2558)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (06.14.13.20) ปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11-12-2558)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (06.14.13.02) ปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-11-2558)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั่วบล็อคคอนกรีต และงานต่อเติมอาคารโรงอาหาร เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน (16-11-2558)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป ปี ๒๕๕๙
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี ๒๕๕๙
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวด บน ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (04-06-2558)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเสื้อยึดและหมวดแก๊ป ตามโครงการสนามจราจรเยาวชน
เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(19-05-2558)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาชื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) (20-02-2558)
>> เอกสารสอบราคาชื้อ เลขที่ อต 0012/135/2558 เรื่องสอบราคาชื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาเหมาปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (18/09/2557) ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอน้ำปาด
และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอตรอน
(29/08/2557)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (29/08/2557)
 
 
 
ปรับปรุงเมื่อ : 01/07/2551
ปรับปรุงล่าสุด 28-01-2016 16:06
จำนวนผู้เยียมชม
Web Design Factory

จดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ประจำวันที่ 28 มกราคม 2558

ประเภทรถ
หมวดอักษร
หมายเลขทะเบียนรถ
รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กจ
8651
รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
2534
รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บน
1776
รย.12 รถจักรยานยนต์
1กฆ
7196

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล
Best viewed at 800X600 resolution Optimised for Internet Explorer 5.5 above.Font Medium
::::: จัดทำโดย  :  นางสาวรินดา ทานะขันธ์   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   กลุ่มวิชาการขนส่ง :::::