:::ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ วิสัยทัศน์ > >มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย พร้อม ใส่ใจบริการ :::
 
 
นางสาวณัฐชรดา อุไทยพจน์
ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
   
   
   
   
 
 
     

                 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พ.ศ.2478 โดยการดำเนินการด้านทะเบียนและจัดเก็บภาษีรถ ตรวจสภาพรถ ออกใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ สำรวจสถิติการขนส่ง กำหนด ปรับปรุง หรือยกเลิกเส้นทางเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทาง รถขนาดเล็ก หรือส่วนบุคคล ตลอดจนส่งเสริมในด้านสวัสดิภาพการขนส่งและความปลอดภัย


 
 
 
   
 


กรมการขนส่งทางบก

คู่มือติดต่องานทะเบียนและ ภาษีรถพร้อมแบบฟอร์ม

 
สถานตรวจสภาพรถ ในจังหวัดอุตรดิตถ


ลิงก์สำนักงานขนส่งจังหวัด / เขตพื้นที่
 
   
 
 
9 /ส.ค./ 2559 ::ภาพกิจกรรม::

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ชุดตรวจการขนส่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.35 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ออกตรวจสอบความเรียบร้อย กวดขัด จับกุมรถจักรยานยนต์รับจ้าง ตามวินต่างๆ
ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 
 
 
5 /ส.ค./ 2559 ::ภาพกิจกรรม::
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่
รับชำระภาษีประจำปี ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
 
 
 
4 /ส.ค./ 2559 ::ภาพกิจกรรม::
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30-07.30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดชุดปฏิบัติการ "รักและห่วงใยลูกหลาน"
ออกตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาตตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนมิตรภาพ 39 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
**เป้าหมาย : เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
1 /ส.ค./ 2559 ::ภาพกิจกรรม::
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00-16.30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดชุดตรวจการขนส่ง
ออกตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
**เป้าหมาย : เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
20 /ก.ค./ 2559 ::ภาพกิจกรรม::
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นางสาวณัฐชรดา อุไทยพจน์ ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การดำเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2559 ครั้งที่ 5
และเวลา 11.30 น. ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกตรวจจับรถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะที่ใช้ความเร็ว
เกินกว่าที่กฏหมายกำหนด และเดินรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
 
 
 
6 /ก.ค./ 2559 ::ภาพกิจกรรม::
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นางสาวณัฐชรดา อุไทยพจน์ ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมประชุมการศึกษาการจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค
ของประเทศ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสำนักงานนโยบายและ
แผนการ ขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผู้จัดทำโครงการ

 
 
  27 / มิ.ย./ 2559 ::ภาพกิจกรรม::
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นางสาวณัฐชรดา อุไทยพจน์ ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 4
ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง (กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์)
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในพิธี
 
 
 
26 / มิ.ย./ 2559 ::ภาพกิจกรรม::
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปี 2559
-สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (รุ่นที่ 3)
-สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน (รุ่นที่ 2)
25 / มิ.ย./2559 ::ภาพกิจกรรม::
 
23/ มิ.ย./2559 ::ภาพกิจกรรม::

 
22/ มิ.ย./2559 ::ภาพกิจกรรม
 
 

 

 
     
  การขออนุญาตรถรับจ้างรับส่งนักเรียนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
 

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม2559 - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 200 บาท
- ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท
- ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
23 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
แบบคำขอ 
ใบรับรองแพทย์ 
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการนำร่อง
ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ระหว่าง ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ (02-06-59)

กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ขยายอายุใบอนุญาต ขับรถส่วนบุคคล
ชนิดชั่วคราวจากเดิมมีอายุเพียง 1 ปี  เพิ่มเป็น 2 ปี พร้อมปรับอัตรา ค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับ
อายุใบอนุญาตที่เพิ่มขึ้น มีผลตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป


โครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
อันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยมีผู้ยื่นคำขอ จำนวน 47 ราย และได้รับการอนุมัติจัดสรรจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
การขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ จำนวน 32 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน 1,392,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าว
ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.)
ที่มาจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง โรงเรียนสอนขับรถเอกชนตามมาตรฐาน
กรมการขนส่งทางบก (25/05/2558)

ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างประเทศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย -กัมพูชา

ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ตามความตกลง ด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ระหว่างไทย -ลาว-เวียดนาม

 

หน่วยงานราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
DLT Check in
ระบบ Android
ระบบ iOS
 
 
     
  [24/ ธ.ค./ 2559] ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
จ้างชุดก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 
[11 ธ.ค. 2558 ] ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (06.14.13.02)
ปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[11 ธ.ค. 2558 ]ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (06.14.13.20)
ปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[23 พ.ย. 2558 ] ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (06.14.13.02)
ปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[16 พ.ย. 2558 ] ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั่วบล็อคคอนกรีต
และงานต่อเติมอาคารโรงอาหาร เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน

[20 ส.ค. 2558] ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
และสำนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

[20 ส.ค. 2558] ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
ปี ๒๕๕๙

[4 มิ.ย. 2558] ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา
ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ประมูลหมายเลข ทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวด บน
ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์

[19 พ.ค. 2558] ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเสื้อยึดและหมวดแก๊ป
ตามโครงการ สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

[20 ก.พ. 2558] ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาชื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) (20-02-2558)
>> เอกสารสอบราคาชื้อ เลขที่ อต 0012/135/2558 เรื่องสอบราคา ชื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง

 

 


     
 

ลำดับการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ประเภทรถ
หมวดอักษร
หมายเลขทะเบียนรถ
รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กฉ
0586
รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
2596
รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บน
3384
รย.12 รถจักรยานยนต์
1กง
2830
 
 
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
ปรับปรุงเมื่อ : 01/07/2551
ปรับปรุงล่าสุด 25-08-2016 9:07
 
Bellevue
Http://www.free-counter-plus.com
Bellevue
 
Copyright 2010 Uttaradit Provincial Office of Land Transport, Thailand.  All Rights Reserved.
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 150 หมู่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 0-5581-6796 Call Center :1584
E-mail :uttaradit_dlt@hotmail.com
จัดทำโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม