:::วิสัยทัศน์ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ >>> มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย พร้อม ใส่ใจบริการ:::
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ทำเนียบขนส่งอุตรดิตถ์
ประวัติสำนักงาน
โครงสร้างบุคลากร
วิสัยทัศน์
เส้นทางเดินรถ
สขข.น้ำปาด
สขข.ตรอน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ขั้นตอนติดต่อราชการ
สถิติการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดสมุดผุ้ประจำรถ

ใบกำกับการขนส่ง

   
 
นางสาวณัฐชรดา อุไทยพจน์
ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 


uttaradit_dlt@hotmail.com

 

สำนักกฎหมาย
กรมการขนส่งทางบก

ลิงก์สำนักงานขนส่งจังหวัด / เขตพื้นที่
 
>>>ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัย
ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในระหว่างวันที่  15  มิถุนายน  2559 ถึงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 (13-06-2559)
>>> ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
ระหว่าง ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์
(02-06-59)

>>>กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ขยายอายุใบอนุญาต ขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวจากเดิมมีอายุเพียง 1 ปี
เพิ่มเป็น 2 ปี พร้อมปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตที่เพิ่มขึ้น มีผลตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป!!! 

>>>โครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS
>>>สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก
การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้ยื่นคำขอ จำนวน 47 ราย
และได้รับการอนุมัติจัดสรรจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ
จำนวน 32 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,392,000.-บาท(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.)
ที่มาจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน

>>>ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทหารและตำรวจเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ตลอดจนกำหนดแผนในการลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบและจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดอย่างเข้มงวด
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติให้ขยายระยะเวลาเพื่อ
ให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 40 คน ที่ยังไม่มาดำเนินการจดทะเบียน ให้ถูกต้อง
ให้มาดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558  หากพ้นกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์จะดำเนินการตัดรายชื่อและ สิทธิ์ของท่านออกจากการ
ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง


>>> ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการเปิดรับ
คำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในระหว่างวันที่  17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 17 กันยายน 255
8

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง โรงเรียนสอนขับรถเอกชนตามมาตรฐาน
กรมการขนส่งทางบก (25/05/2558)


>>>ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างประเทศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย -กัมพูชา (20/01/2558)


>>>ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย -ลาว-เวียดนาม (20/01/2558)

ภาพกิจกรรมรณรงค์ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถเทศกาลกรานต์ พ.ศ. 2559

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาก
การใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (18 มีนาคม 2559)


ภาพกิจกรรมรณรงค์ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปี 2558 - สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
-รุ่นที่ 1  ณ  โรงเรียนวัดคุ้งยาง ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 18 กรกฎาคม  2558
-รุ่นที่ 2 ณ  โรงเรียนสวนหลวงสาธิต  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 19 กรกฎาคม  2558
-รุ่นที่ 3 ณ  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 25 กรกฎาคม  2558
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอน้ำปาด
-รุ่นที่ 1 ณ  โรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2558
-รุ่นที่ 2 ณ  โรงเรียนชุมชนม่วง อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2558
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน
-รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านร้องลึก  อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 18 กรกฎาคม  2558
-รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านท่าสัก อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 25 กรกฎาคม  2558

โครงการชุมชนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลผาจุก ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
(โครงการชุมชนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในชุมชน )


โครงการสายตรวจประชาชน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์
(โครงการสายตรวจประชาชนอาสา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจัดทำขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ
ที่กระทำความผิดสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ และสร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)


 

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24-12-2558)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (06.14.13.02) ปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11-12-2558)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (06.14.13.20) ปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11-12-2558)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้าง (06.14.13.02) ปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-11-2558)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั่วบล็อคคอนกรีต และงานต่อเติมอาคารโรงอาหาร
เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน (16-11-2558)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป ปี ๒๕๕๙
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี ๒๕๕๙
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์ประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวด บน ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (04-06-2558)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเสื้อยึดและหมวดแก๊ป ตามโครงการสนามจราจรเยาวชน
เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(19-05-2558)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาชื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) (20-02-2558)
>> เอกสารสอบราคาชื้อ เลขที่ อต 0012/135/2558 เรื่องสอบราคาชื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
ปรับปรุงเมื่อ : 01/07/2551
ปรับปรุงล่าสุด 24-06-2016 16:15
จำนวนผู้เยียมชม
Web Design Factory

จดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ประเภทรถ
หมวดอักษร
หมายเลขทะเบียนรถ
รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กฉ
0032
รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
2527
รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บน
2846
รย.12 รถจักรยานยนต์
1กง
0886


เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล
Best viewed at 800X600 resolution Optimised for Internet Explorer 5.5 above.Font Medium
::::: จัดทำโดย  :  นางสาวรินดา ทานะขันธ์   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   กลุ่มวิชาการขนส่ง :::::