:::วิสัยทัศน์ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ >>> มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน ส่งเสริมความปลอดภัย ใส่ใจบริการ:::
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ทำเนียบขนส่งอุตรดิตถ์
ประวัติสำนักงาน
โครงสร้างบุคลากร
วิสัยทัศน์
เส้นทางเดินรถ
สขข.น้ำปาด
สขข.ตรอน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ขั้นตอนติดต่อราชการ
สถิติการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดสมุดผุ้ประจำรถ

ใบกำกับการขนส่ง

 
   

นายสุมิตร จงอัจฉริยกุล
ขนส่งจังหวัดอุตรดิต
 
 


uttaradit_dlt@hotmail.com

ลิงก์สำนักงานขนส่งจังหวัด / เขตพื้นที่
 
>>> ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง โรงเรียนสอนขับรถเอกชนตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก (25/05/2558)
>>>ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างประเทศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย -กัมพูชา (20/01/2558)
>>>ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย -ลาว-เวียดนาม (20/01/2558)
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2558 (9 ธันวาคม 2557)
ดีเดย์ 11 พฤษภาคมนี้ ผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท กรมการขนส่งทางบก
เร่งรณรงค์ส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารคาดเข็ดขัดนิรภัยทุกคน
เพื่อมีส่วนร่วมและส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง (8 พฤษภาคม 2557)
ดีเดย์ 1 มิถุนายนนี้ กรมการขนส่งทางบกเริ่มใช้หลักสูตรการอบรมและทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถฉบับเข้มข้น
โดยเพิ่มเนื้อหาการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการขับรถที่ปลอดภัย เพิ่มเกณฑ์ผ่านการทดสอบ
รวมทั้งเพิ่มช่องทางให้สถาบันการศึกษาภาครัฐทั่วประเทศเป็นผู้ทำการอบรมฯ (8 พฤษภาคม 2557)
>>ประชาสัมพันธ์ การเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกผู้ที่สนใจจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถเอกชน
หรือผู้สนใจ เรียนขับรถ อย่างมืออาชีพกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง สมารถตรวจสอบดูรายชื่อหรือ
ศึกษารายละเอียดการจัดตั้งและการดำเนินกิจการโรงเรียนสอนขับรถเอกชนได้ทางเว็บไชต์ โรงเรียนสอนขับรถและใบอนุญาต
ผู้ฝึกสอนขับรถ http://apps.dlt.go.th/school_driving หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 055 816796 ต่อ 16 ในเวลาราชการ
>>ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัย ที่เกิดจากการ
ใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2557-2 พฤษภาคม 2557
>>แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กจ ในวันที่ 25-26 มกราคม 2557 ณ โรงแรมฟรายเดย์
1.ด้านหน้า
2.ด้านใน
>>ผลการพิจารณาคำขอ รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก
ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
(21 ตุลาคม 2556)
>>กรมการขนส่งทางบก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้บริการ ตรอ.ยกระดับมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสภาพรถ ตรอ.
ทั่วประเทศ ด้วยระบบ Online ใช้ได้ครบทั่วประเทศ 26 มิ.ย.นี้

>>กรมการขนส่งทางบก เผยกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่ 17 มิ.ย.นี้ ส่งผลให้รถที่ไม่ต้องผ่านการทดสอบจาก สมอ.หรือรถที่ผ่านการทดสอบจาก สมอ. แล้ว
ต้องยื่นขอจดทะเบียน ภายใน 16 ก.ค.นี้
>>ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัย ที่เกิดจากการ
ใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 (๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖)>>ประชาสัมพันธ์ การเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกผู้ที่สนใจจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถเอกชน
หรือผู้สนใจ เรียนขับรถ อย่างมืออาชีพกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง สมารถตรวจสอบดูรายชื่อหรือ
ศึกษารายละเอียดการจัดตั้งและการดำเนินกิจการโรงเรียนสอนขับรถเอกชนได้ทางเว็บไชต์ โรงเรียนสอนขับรถและใบอนุญาต
ผู้ฝึกสอนขับรถ http://apps.dlt.go.th/school_driving หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8623
ในเวลาราชการ (๒๖ มี.ค. ๒๕๕๖)

>>ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แจ้งเตือนให้หยุดพฤติกรรมการนำรถตู้ปรับอากาศมาวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร
ในลักษณะ รถโดยสารประจำทาง (๗ ก.พ. ๕๖)
>>ผลการพิจารณาคำขอ รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก
ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ
์ (๔ ก.พ ๕๖)
>>ประชาสัมพันธ์ การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนกรณีชำรุดแตกลายงา เนื่องจากวัสดุสะท้อนแสงของแผ่นป้ายรถเสื่อมสภาพ
ทำให้ไม่สามารถ มองเห็นตัวอักษรหมายเลขทะเบียนได้ชัดเจน แจ้งความประสงค์ขอแผ่นป้ายรถทดแทน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
หรือ สาขาอำเภอน้ำปาด และสาขาอำเภอตรอน ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 (๑๓ ก.พ.๕๖)
>>สารอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ถึงผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ และผู้ประจำรถ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2556 (๒๐ ธ.ค. ๕๕)
>>ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจัดให้มีอาคารสถานที่ ลานจอดรถ เครื่องตรวจสภาพรถ อุปกรณ์หรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ หรือเครื่องมืออื่นใด และหลักเกณฑ์การย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.... (๗ ก.ย.๕๕)
>>สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ พร้อมให้บริการออกใบอนุญาตขับรถบรรทุกและรถโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการก้าวสู้ประชาคมเศรษฐกิจแาเซียนในปี 2558 ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

(๑๕-กค-๕๕)
>>การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก
ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
 (๑๐-กค-๕๕)
แบบคำขอ
เอกสารแนบ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๕๗
- สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
-รุ่นที่ 1  ณ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ต.หัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 21  มิถุนายน   2557
-รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2557
-รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ วันที่   28   มิถุนายน   2557
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอน้ำปาด
-รุ่นที่ 1 ณ  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ วันที่   28   มิถุนายน   2557
-รุ่นที่ 2 ณ  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วันที่   29   มิถุนายน   2557
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน
-รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านแสนขัน อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2557
-รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต(วิทยาคาร) โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2557

ภาพกิจกรรม การปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  (ศูนย์ย่อย) นายสุมิตร  จงอัจฉริยกุล  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจความพร้อมของตัวรถแพนักงานขับรถโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2557 (18 เมษายน 2557)

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย
งานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี   พ.ศ.  2557   สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
(มกรคม 2557)

ภาพกิจกรรม การปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  (ศูนย์ย่อย) นายสุมิตร  จงอัจฉริยกุล  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจความพร้อมของตัวรถแพนักงานขับรถโดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2557

ภาพกิจกรรมรณรงค์ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถก่อนเทศกลาปีใหม่ พ.ศ. 2557
 


 
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวด บน ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (04-06-2558)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตเสื้อยึดและหมวดแก๊ป ตามโครงการสนามจราจรเยาวชน
เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(19-05-2558)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาชื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) (20-02-2558)
>> เอกสารสอบราคาชื้อ เลขที่ อต 0012/135/2558 เรื่องสอบราคาชื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาเหมาปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (18/09/2557) ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอน้ำปาด
และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอตรอน
(29/08/2557)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (29/08/2557)
 
 
 
ปรับปรุงเมื่อ : 01/07/2551
ปรับปรุงล่าสุด 27-07-2015 9:20
จำนวนผู้เยียมชม
Web Design Factory

จดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ประเภทรถ
หมวดอักษร
หมายเลขทะเบียนรถ
รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กจ
7127
รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
2494
รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บน
0378
รย.12 รถจักรยานยนต์
1กฆ
1841

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล
Best viewed at 800X600 resolution Optimised for Internet Explorer 5.5 above.Font Medium
::::: จัดทำโดย  :  นางสาวรินดา ทานะขันธ์   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   กลุ่มวิชาการขนส่ง :::::